VÅR INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy beskriver hur Aercrete Technology AB (Org. Nr. 556614-6857) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Policyn är framtagen i syfte att presentera hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den gällande personuppgiftslagstiftningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Integritetspolicyn gäller för all kontakt som sker med Aercrete Technology AB, så som besök på hemsidan, kontakt med vår support och köp.

1. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

All information som kan användas för att identifiera en enskild person definieras som en personuppgift. Det omfattar de mest grundläggande uppgifterna så som namn och kontaktuppgifter, men också uppgifter som orderhistorik, IP nummer och annan information som på ett eller annat sätt kan härledas till en person eller ett företag.

2. NÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Aercrete Technology samlar in och hanterar dina personuppgifter när du skickar en förfrågan, genomför ett köp, eller besöker vår webbplats. Informationen som samlas in behöver vi för att kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjuda dig en så bra upplevelse som möjligt.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

För dig som är kund

Personuppgifterna nedan samlar Aercrete Technology AB in och hanterar i samband med ett genomfört köp hos Aercrete Technology AB:

 • Namn till kontaktperson
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Uppgifter om dina inköp (orderhistorik)
 • Eventuell övrig information som kunden lämnar till oss i samband med köpet

          (t.ex. leveransbeskrivning, godsmärke eller beställningsnummer).

För dig som skickar en förfrågan

Personuppgifterna nedan samlar Aercrete Technology AB in och hanterar i samband med en förfrågan via kontaktformulär eller infomejl.

 • Namn till kontaktperson
 • Telefonnummer
 • E-postadress

 Förfrågan

 • IP-adress
 • Eventuell övrig information som kunden lämnar till oss i samband med förfrågan.

För dig som varit i kontakt med oss När du för en dialog med oss eller kontaktar oss i ett supportärende sparar vi nödvändig information som kan underlätta och förbättra våra tjänster och vår support. Vilka uppgifter som sparas bestäms av det aktuella ärendets omfattning och nedan hittar du en förteckning över den information som kan komma att sparas:

 • Namn till kontaktperson
 • Telefonnummer
 • E-postadress

 För dig som besökt vår hemsida

När du besöker aercrete.se använder vi oss av så kallade ”cookies” för att underlätta och förbättra din upplevelse. Du hittar mer information om hur cookies fungerar och hur vi hanterar dem i stycke 10.

 • IP-adress och information om din användning av Aercrete Technology AB.

4. VARFÖR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För dig som är kund Aercrete Technology AB hanterar dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Lämna relevant information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon.
 • Förbättra vårt kunderbjudande via till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

5. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER

Dina personuppgifter sparas endast i de fall då det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som de en gång samlades in i.

Personuppgifterna sparas i högst 24 månader från det datum då du senast var aktiv hos Aercrete Technology AB, till exempel genom en beställning eller via kontakt med vår support.

I de fall då det finns en rättslig förpliktelse kan uppgifterna komma att sparas längre.

För att få dina personliga uppgifter raderade kan du när som helst ta kontakt med Aercrete Technology AB, så ser vi till att dina uppgifter blir raderade ur våra system inom 24 timmar.

Vissa uppgifter som kan förekomma på t.ex. fakturor kan vi av bokföringsmässiga skäl inte radera.

6. PROFILERING

Aercrete Technology AB kan komma att hantera dina personuppgifter genom profilering om du är kund. Det innebär att vi kan komma att analysera vilka produkter du är intresserad av.

7. VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?

Dina personuppgifter används bara inom Aercrete Technology AB men dina personuppgifter kan komma att lämnas ut när så krävs enligt lag eller när det är nödvändigt att skydda Aercrete Technology AB, våra medarbetares, kunders eller allmänhetens rättigheter eller säkerhet.

Dina personuppgifter kan komma att delas med företag som är:

Självständiga personuppgiftsansvariga.

Att företagen är självständiga innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företagen ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statlig myndighet (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer varutransporter (logistikföretag och speditörer).

Personuppgiftsbiträden.

 I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter (logistikföretag och speditörer).
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet).

8. HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Aercrete Technology AB skyddar alltid dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla personuppgifter sparas i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning, kryptering och brandvägg.

9. VÅRT ANSVAR, DIN RÄTTIGHET

Aercrete Technology AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. På din begäran eller på eget initiativ kommer vi att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att begära ut ett registerutdrag över personuppgifterna som vi hanterar och du kan när som helst kontakta oss för att få dina uppgifter raderade eller ändrade. Du kan också kontakta oss för att begränsa användningen av personuppgifterna så att dessa endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

10. COOKIES

När du besöker aercrete.se använder vi oss av så kallade ”cookies” för att underlätta och förbättra din upplevelse. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och vi använder den för att samla in uppgifter i samband med besök på vår webbplats. Det gör vi för olika administrativa ändamål, såsom att övervaka prestanda på webbplatsen, förbättra användbarheten, layout och navigering. När du besöker vår webbplats för första gången får du godkänna detta.

11. FÖRÄNDRINGAR

Vi kan komma att uppdatera denna policy om våra förutsättningar eller vårt sätt att hantera personuppgifter förändras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig här, på www://aecrete.se/policy

12. KONTAKTINFORMATION

Ta kontakt med oss om du frågor gällande denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

info@aercrete.se