Hållbar utveckling

Aercrete Technology AB är ett företag som tar samhällsansvar för att bevara naturens resurser för kommande generationer. Inom vår företagskultur är hållbar utveckling lika viktigt som att öka effektiviteten i hela processkedjan från leverantörer till slutkunder. En viktig del i hållbara samhällen är hållbara byggnader, med bra inomhusklimat, hållbara material och med minimal miljöpåverkan.

Vi strävar efter att bygga maskiner som gynnar samhällen och verksamheter då användning av Aercrete systemen ger en liten inverkan på miljön. Inga höga bullernivåer och utsläpp av skadliga partiklar i närmiljön.

Företagets hållbarhetsstrategi omfattar hela leveranskedjan:

  • Forskning och utveckling
  • Inköp
  • Produktion
  • Försäljning
  • Logistik

Ekonomiskt ansvarstagande

Aercrete Technology AB ska verka för långsiktigt hållbara affärer i alla led, både genom att ta ansvar för leverantörskedjan och säker­ställa nöjda kunder. Det ger god ekonomisk mening på kort och lång sikt. 

Miljömässigt ansvarstagande

Aercrete Technologys maskiner gör att det går att producera skumbetong hållbart.

Genom att skumbetongen produceras på plats minskas transporter, förbrukning av fossila bränslen och energibehov vid producering av materialet.

Skumbetong är återvinningsbart och fri från miljöfarliga kemikalier. Skumbetong är dessutom självisolerande och ljudabsorberande.

Socialt ansvarstagande

Aercrete Technology AB arbetar för att driva affärer under goda etiska förhållanden och ta ansvar för sitt närområde. De anställda ska ha en bra arbetsmiljö ur både fysiska som psykologiska perspektiv. Vi arbetar efter att vi i företaget har en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, etnicitet och religioner på arbetsplatsen. Vi vill att alla våra anställda, leverantörer och kunder ska känna vår omtanke då vi verkar för att människor ska må bra och ha det bra. Som anställd i Aercrete Technology AB är man en nyckelperson oavsett vilken yrkesroll man har.

Aercrete Technology AB följer kraven på rapportering enligt SIS/TS 2:2021 Organisationers samhällsansvar. Egendeklarationen följer arbetssätten i SS-EN ISO 26000:2021 i syfte att maximera vårt bidrag till de globala målen för hållbar utveckling